Organizing Committee

General Chairs

 • Jianxun Liu, Hunan University of Science and Technology, China
 • Junnian Wang, Hunan University of Science and Technology, China
 • Rong Gao, Huaiyin Institute of Technology,China

Organizating Chairs

 • Jie Zhan, Hunan University of Science and Technology, China
 • Dong Zhou, Hunan University of Science and Technology, China
 • Chenggui Liu, Hongkong MLS Culture Communication Co., Ltd, Hongkong
 • Zhong Chen, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, Huaiyin Institute of Technology, China

Technical Program Chairs

 • Weiguo Zhu, Huaiyin Institute of Technology, China

Publications/Publicity Committee

 • Hailin Jiang, Huai an Numerical Control Association, China

Technical Program Committee:

 • Rong Gao, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Zhong Chen, Jiangsu Key Laboratory of Advanced Manufacturing Technology, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Wei Cheng, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Xin Gao, Dalian University of Technology, China
 • Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
 • Liujun Li, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
 • Kexiang Wei, Huan University of Technology, China
 • Haowei Yao, Zhenzhou University of Light Industry, China
 • Min Chen, Central South University, China
 • Xianguang Luo, Xiangtan University, China
 • Yue Cao, University of Surrey, United Kingdom
 • Lede Niu, Yunnan Normal University, China
 • Lixing Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
 • Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China
 • Y.X Deng, Clemson University, USA
 • Shengxiang Deng, Central South University, China
 • Samaila Umaru, Hmadu Bello University, Nigeria
 • Yushu Peng, Changsha University of Science and Technology, China
 • Yuantao Chen, Changsha University of Science and Technology, China
 • Mei-Niang Fan, National Central University, Taiwan
 • Dr.Mofei LIN,Dalian University of Technology,China